Strona główna/IX edycja/Weryfikacja projektów

Weryfikacja projektów

Trwa weryfikacja wniosków

Zgłoszone projekty zadań podlegają weryfikacji, której dokonuje zespół weryfikacyjny:

  1. pod względem spełnienia wymogów formalnych,
  2. pod względem zgodności z prawem oraz z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  3. pod względem wykonalności technicznej.

W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, iż wniosek nie zawiera istotnych informacji, zawiera błędy lub braki, nie spełnia wszystkich wymogów formalnych lub budzi wątpliwości co do jego zgodności z prawem, obowiązującymi w mieście planami i politykami oraz co do jego wykonalności technicznej, zgłaszający zostanie poinformowany o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu projektu i/lub złożenia stosownych wyjaśnień.

Od momentu zawiadomienia zgłaszający ma 5 dni roboczych na dokonanie korekty, pod rygorem pozostawienia wniosku bez dalszego procedowania.

Wniosek nie może być korygowany więcej niż 1 raz, a w ramach korekty wniosku nie można znacząco zmieniać celu/charakteru projektu i/lub zmieniać zgłaszającego projekt.

W przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji zgłaszającemu przysługuje możliwość złożenia protestu.
Protest wraz z uzasadnieniem składa się do Prezydenta, w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania informacji o odrzuceniu projektu przez zespół weryfikacyjny.

Po analizie i weryfikacji wszystkich złożonych wniosków oraz rozpatrzeniu protestów Prezydent Miasta przedstawia wyniki weryfikacji do publicznej wiadomości.

Wszystkie projekty, które przeszły pozytywnie etap weryfikacji przechodzą do kolejnego etapu - głosowania.

O wynikach weryfikacji wszyscy Wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.

do góry