Strona główna/O budżecie/Kontakt/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

Język migowy w urzędzie

1 kwietnia 2012 r. zaczęła obowiązywać ustawa  o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011r (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1824).  Urząd Miasta informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - przy załatwianiu spraw w tut. urzędzie - mogą korzystać ze środków wspierających komunikację tj.:

  • poczty elektronicznej - wiecej informacji TUTAJ
  • faksu - numer 32 7550725,
  • komunikatora internetowego SKYPE (konto „urzad_miasta_raciborz”).

Jednocześnie informujemy, że wyznaczeni pracownicy urzędu posługują się językiem migowym (PJM) w stopniu podstawowym. Stanowiska pracy tych osób są odpowiednio oznakowane, specjalnym znakiem.

niesłyszący ikonaJęzykiem migowym posługują się urzędnicy zatrudnieni w Sekretariacie Prezydenta Miasta oraz w następujących jednostkach organizacyjnych Urzędu:

  1. Biurze Obsługi Interesantów, znajdującym się na parterze Urzędu – udzielanie informacji o sprawach realizowanych przez Urząd.
  2. Wydziale Spraw Obywatelskich, pokój Nr 5 oraz pokój Nr 12– w zakresie spraw dotyczących ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.
  3. Wydziale Lokalowym, pokój Nr 17 – w zakresie spraw dotyczących lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.
  4. Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Wileńskiej 7 - w zakresie sprawach dotyczących urodzeń, zgonów i zawierania małżeństw.
  5. Wydziale Finansowym, kasa pokój Nr 116 (I piętro) – w zakresie spraw dotyczących obsługi kasowej.

Osoba, która przy załatwianiu sprawy w urzędzie, chce skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM lub SKOGN – zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - zobowiązana jest zgłosić ten fakt - w formie pisemnej lub osobiście - w Biurze Obsługi Interesantów, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie można przesłać faksem na  numer: 32 7550725 lub w wersji elektronicznej na adres e-mailowy:  

W przypadku braku możliwości realizacji zgłoszonego świadczenia w podanym terminie, urząd zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innego możliwego terminu do jego realizacji, zawiadamiając osobę zainteresowaną.

do góry