Strona główna/FAQ/Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

1. Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski to mechanizm partycypacyjny,  w ramach którego mieszkańcy Raciborza mogą zgłaszać projekty zadań do realizacji z wydzielonej części budżetu Miasta Racibórz, a następnie wybierać w trybie głosowania te projekty, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji. Budżet Obywatelski ma zatem na celu włączenie mieszkańców Raciborza w proces zarządzania Miastem.

2. Jaka jest dostępna pula środków finansowych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego?

Łączna wartość środków przekazanych na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego wynosi 1.500.000,00 zł (1,5 mln zł).

3. Jak mogę złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć za pośrednictwem strony internetowej. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól z informacjami i danymi, wniosek składa się do Urzędu Miasta elektronicznie za pomocą przycisku „wyślij”.  Automatycznie na urządzeniu, z którego będzie generowany projekt, zapisze się wysłany wniosek. Umożliwi to na późniejszym etapie ewentualną korektę i wgląd do wniosku. Wniosek można złożyć także w formie papierowej w Urzędzie Miasta Racibórz.

4. Czego może dotyczyć wniosek?

Wniosek może dotyczyć realizacji dowolnego zadania na terenie Gminy Racibórz. Warunkiem koniecznym jest, aby dany projekt mieścił się w katalogu zadań własnych gminy. Katalog zadań obejmuje wiele obszarów, m.in. sport, rekreację, edukację, kulturę, komunikację, ochronę środowiska, zdrowie, pomoc społeczną, przestrzeń publiczną, zieleń miejską a także działania interdyscyplinarne. Można zgłoszać zadania inwestycyjne, np. budowa placu zabaw czy postawienie latarni, różnego rodzaju działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, jak również zadania tzw. miękkie, np. wydarzenia typu kino plenerowe, szkolenie i inne. Wnioskodawca ma naprawdę bardzo wiele możliwości. 

5. Ile wniosków mogę złożyć?

Każdy mieszkaniec, który ukończył 18 rok życia może złożyć 1 projekt ogólnomiejski służący wszystkim mieszkańcom Raciborza oraz 1 projekt lokalny właściwy swojej strefie zamieszkania.

6. Gdzie mogę uzyskać pomoc w wypełnianiu formularza?

Wypełnienie formularza nie jest trudne. Podczas wypełniania wniosku elektronicznie poprzez stronę internetową, będą pojawiały się wskazówki i informacje ułatwiające kreowanie wniosku. Wypełniajac wniosek w wersji papierowej, należy zwrócić uwagę na wskazówki i podpowiedzi wpisane mniejszą czcionką (np. liczba znaków tekstowych, przykłady). Jeżeli jednak potrzebna będzie dodatkowa pomoc, to przez cały okres naboru jak i przed nim można skonsultować się osobiście, telefonicznie lub mailowo z Wydziałem Rozwoju Urzędu Miasta Racibórz (tel. 032 750 633, mail rozwoj@um.raciborz.pl). Pracownicy Wydziału w razie potrzeby przekierowują do innych komórek organizacyjnych, w których czekają specjaliści w danej dziedzinie. 

7. Czy mogę wskazać realizatora projektu?

Nie. Realizacja zadania musi być poprzedzona wyborem właściwego wykonawcy przez Miasto Racibórz, zgodnie
z obowiązkami jakie spoczywają na dysponentach środków publicznych. 

8. Czy można realizować zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego w etapach, np. w tym roku opracowanie projektu, a w roku następnym jego wykonanie?

Nie. W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu.

9. Gdzie można sprawdzić jakie są szacunkowe koszty inwestycji, które są często realizowane w mieście (np. koszt budowy chodnika)

Szacunkowe koszty inwestycji można ustalić w dowolny sposób:

- poszukać na stronie budżetu obywatelskiego podobnego projektu i sprawdzić ile kosztował

- zapytać dowolną firmę o ofertę na wykonanie projektu i w ten sposób poznać koszt

- przyjść do Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Racibórz, pracownicy kierują wówczas do odpowiedniego merytorycznie wydziału, gdzie przekazane zostaną potrzebne informacje.

10. Gdzie mogę się dowiedzieć, czy teren na którym chcę zlokalizować swój projekt należy do miasta?

Informacje na temat własności gruntów można sprawdzić w portalach internetowych Miasta Racibórz: ESIM lub Geoportal. Informacji na temat własności gruntów udziela także Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Racibórz - tel. +48 32 7550 668.

11. Jaka musi być szczegółowość wniosku?

Czy do wniosku np. na plac zabaw muszę podawać ilość i rodzaj urządzeń jakie maja być zainstalowane, czy wystarczy tylko określić - plac zabaw?
Poziom szczegółowości wniosku zależy wyłącznie od wnioskodawcy. Jeśli wnioskodawca posiada wiedzę i zależy mu na konkretnych urządzeniach, które miałyby być elementami placu zabaw, można je wskazać. Jednak nie jest wymagana od wnioskodawców wiedza specjalistyczna.

12. Co się dzieje gdy koszty szacunkowe są zawyżone lub zaniżone przez wnioskodawcę?

Zespół ds. weryfikacji projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego analizując projekt dokonuje korekty nieprawidłowo określonych kosztów szacunkowych. Jeśli zweryfikowana kwota jest wyższa niż wskazana we wniosku, zespół ją koryguje o czym informuje wnioskodawcę pisemnie. Jeżeli kwota ta przewyższy dostępną pulę środków projekt zostanie odrzucony.

13. Kto może podpisać się na liście poparcia projektu i jak ją dołączyć do wniosku?

Na liście poparcia projektu może podpisać się każdy mieszkaniec Raciborza, przy czym obok podpisu osoby małoletniej powinien się znaleźć podpis opiekuna prawnego. Listę poparcia do wniosku składanego za pomocą strony internetowej dołącza się w formie skanu pdf. lub zdjęcia jpg. Jeżeli wnioskodawca wybrał formę tradycyjną złożenia wniosku (tj. przyniesie wniosek do Urzędu Miasta Racibórz), wówczas do wniosku dołącza się papierową wersję listy poparcia.

14. Czy można poprzeć więcej niż jedną propozycję zadania do budżetu obywatelskiego?

Tak. Każdy mieszkaniec Raciborza może podpisać dowolną ilość list poparcia dla wniosków.

15. Ile muszę pozyskać głosów dla swojego projektu aby był realizowany?

Projekt ogólnomiejski musi uzyskać  min. 100 głosów. Projekt lokalny musi uzyskać min. 50 głosów.

16. Czy każdy może oddać głos?

Tak. Budżet obywatelski Miasta Racibórz daje możliwość oddania głosu każdemu mieszkańcowi Raciborza, niezależnie od wieku.
W przypadku osób niepełnoletnich poniżej 13 roku życia na karcie do głosowania podpisuje się (głos oddaje) rodzic/opiekun prawny, który zaznacza, że głosuje w imieniu osoby małoletniej. 
Osoby niepełnoletnie między 13 a 18 rokiem życia mogą samodzielnie oddać swój głos na karcie do głosowania, przy czym wymagana jest wówczas zgoda rodzica/opiekuna prawnego

17. Na ile projektów mogę zagłosować?

Możesz zagłosować na 1 projekt ogólnomiejski i 1 projekt lokalny właściwy swojej strefie zamieszkania.

18. W jaki sposób mogę oddać swój głos?

Głosować można na dwa sposoby:

1) Drogą elektroniczną za pośrednictwem strony do głosowania. Głos można oddać z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu. Celem oddania głosu należy uzupełnić wymagane dane, zaznaczyć projekt, na który chce się oddać głos i potwierdzić głos przy pomocy kodu wysłanego smsem na podany nr telefonu.

lub:

2) Przy pomocy opieczętowanych i posiadajacych numer porządkowy, papierowych kart do głosowania dostępnych w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Racibórz. Kartę tę niezwłocznie po otrzymaniu należy wypełnić i wrzucić do urny dostępnej na miejscu.

19. Nie posiadam telefonu komórkowego, jak mam oddać głos?

Na każdy numer telefonu komórkowego można pozyskać smsem, aż 5 kodów. Można zatem skorzystać z telefonu członka swojej rodziny lub znajomego. Jeżeli natomiast nie ma możliwości skorzystania z jakiegokolwiek telefonu, wówczas zapraszamy do Urzędu Miasta Racibórz lub głównej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (ul. Kasprowicza 12), gdzie można skorzystać z dostępnego w telefonu komórkowego tych instytucji. Ponadto można osobieście oddać głos na papierowej karcie do głosowania w Urzędzie Miasta Racibórz.

20. Nie mam dostępu do internetu, jak mam oddać głos?

W przypadku braku dostępu do internetu serdecznie zapraszamy do skorzystania z punktów do głosowania  umiejscowionych w Bibliotece Głównej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz w Urzędzie Miasta Racibórz.

 

21. Kiedy trwa głosowanie na projekty?

W VIII edycji raciborskiego budżetu obywatelskiego głosowanie rozpoczyna się 11.09 o godz. 9:00, zaś kończy 25.09 o godz. 9:00.

 

22. Czy mogę promować swój projekt?

Oczywiście. Im szerzej i ciekawiej będzie promowany projekt, tym większa szansa na wygranie głosowania i realizację pomysłu. Miasto Racibórz nie promuje żadnego projektu. Promocja zależy wyłącznie od wnioskodawcy.

23. Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie przetargu na wykonanie zadania - wnioskodawca projektu, czy miasto?

W chwili wpisania zadania do projektu budżetu Miasta Racibórz, staje się ono zadaniem Urzędu i to on jest właścicielem procesu. Urząd Miasta Racibórz wykonuje całość działań zmierzających do realizacji projektu. 

24. Co należy rozumieć przez ogólnodostępność projektu?

Każdy projekt zgłoszony w ramach budżetu obywatelskiego powinien być ogólnodostepny. Oznacza to, że każdy mieszkaniec ma mieć możliwość skorzystania z projektu, a także, co szczególnie ważne, korzystanie z niego nie może być płatne.

do góry