Strona główna/IX edycja/Jaki projekt można zgłosić

Jaki projekt można zgłosić

Wymagania formalne

Propozycję projektu do budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Raciborza, który ukończył 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.

Ile projektów można zgłosić

Każdy zgłaszany projekt powinien spełniać wszystkie następujące wymogi formalne:

  • Projekt powinien dotyczyć zadań własnych Miasta Racibórz o okresie realizacji zamykającym się w ramach jednego roku budżetowego.
  • Przedmiotem projektu może być wyłącznie określone zadanie rozumiane jako całość; nie jest dopuszczalne zgłaszanie projektu w postaci części zadania, np. prac projektowych bez robót budowlanych lub odwrotnie;
  • Projekt po jego zrealizowaniu nie może generować kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości proponowanego zadania;
  • Projekt musi spełniać kryterium ogólnodostępności dla:

a) mieszkańców danej strefyw przypadku projektów lokalnych,

b) Miasta Racibórz w przypadku projektów ogólnomiejskich

  • Projekt powinien uwzględnaić - o ile to możliwe - zasady uniwersalnego projektowania, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 149 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  • Korzystanie z projektu nie może wiazać siez jakąkolwiek odpłatnoscią.
  • Projekt musi być wykonalny technicznie.
  • Projekt musi być zgodny z obowiązującymi w miescie planami, politykami i programami.

Zgłaszający propozycję zadania powinien określić przybliżony koszt realizacji projektu oraz koszty generowane w przyszłości przez zrealizowany projekt według własnego oszacowania. Ostatecznej wyceny dokonuje zespół weryfikacyjny w procesie weryfikacji i oceny zgłoszonych projektów.

Mieszkańcy mogą zgłaszać do realizacji projekty:

  • na terenach stanowiących własność Miasta Racibórz
  • na terenach nie będących własnością miasta, przy czym zadanie musi spełniać kryterium ogólnodostępności, a do wniosku należy załączyć oświadczenie podmiotu będącego właścicielem terenu o wyrażeniu zgody na bezpłatne użyczenie terenu i współpracę przy realizacji zadania.

 

 

do góry