Strona główna/O budżecie/VI edycja - 2021/2022/Jaki projekt można zgłosić

Jaki projekt można zgłosić

Wymagania formalne

Propozycję projektu do budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Raciborza, który ukończył 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.

Każdy zgłaszany projekt powinien spełniać wszystkie następujące wymogi formalne:

  1. Projekt powinien dotyczyć zadań własnych Miasta Racibórz o okresie realizacji zamykającym się w ramach jednego roku budżetowego
  2. Przedmiotem projektu może być wyłącznie określone zadanie rozumiane jako całość; nie jest dopuszczalne zgłaszanie projektu w postaci części zadania, np. prac projektowych bez robót budowlanych lub odwrotnie;
  3. Projekt po jego zrealizowaniu nie może generować kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości proponowanego zadania;
  4. Projekt musi spełniać kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców

Zgłaszający propozycję zadania powinien określić przybliżony koszt realizacji projektu oraz koszty generowane w przyszłości przez zrealizowany projekt według własnego oszacowania. Ostatecznej wyceny dokonuje zespół weryfikacyjny w procesie weryfikacji i oceny zgłoszonych projektów.

Mieszkańcy mogą zgłaszać do realizacji projekty:

  • na terenach stanowiących własność Miasta Racibórz
  • na terenach nie będących własnością miasta, przy czym zadanie musi spełniać kryterium ogólnodostępności, a do wniosku należy załączyć oświadczenie podmiotu będącego właścicielem terenu o wyrażeniu zgody na bezpłatne użyczenie terenu i współpracę przy realizacji zadania.

Każdy zgłaszający może zgłosić jeden projekt ogólnomiejski.

 

do góry